Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o o miestnom poplatku za rozvoj.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o odpadoch.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach na území obce Reca.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o odpadoch

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach na území obce Reca

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o sociálnych službách obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2013 o vylepovaní plagátov, umiestňovaní reklamných, propagačných tabúľ a živelných nápisoch v obci

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2013 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Všeobecne záväzné nariadenie o pohrebníctve
+ Dodatok k VZN o pohrebníctve

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 k prenájmu priestorov v kultúrnom dome, výpožičke hnuteľného majetku a vyhlásenia v miestnom rozhlase
+ DODATOK č. 2 k VZN č. 5/2010

Príhovor starostu

Zoltán Metzner, starosta obce RecaVítam Vás na internetovej stránke obce Reca. Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale najmä súčasnosť našej obce. Čítať celé...

Obecný úrad Reca

obecný úrad Reca

Kontakty

Obecný úrad č. 24
925 26 Reca

Starosta:
PaedDr. Zoltán Metzner

Telefón:
02 / 45 91 51 21
02 / 45 64 94 25

E-mail:
reca@nextra.sk

Úradné hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
streda:7:00 - 16:30
piatok:7:00 - 12:30

Odkazy

msreca.sk
dhzreca.sk
recadevils.estranky.sk
revisz.sk
slovensko.sk
dcom.sk
virtualnycintorin.sk