VZN. č.1/2019 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2019

VZN č. 4/2018 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 3/2018 o odpadoch

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach

VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Reca č.4/2008, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce

VZN č. 4/2017 o používaní miestnych komunikácií

VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb
+ príloha č. 1 k VZN č. 3/2007

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom + dodatok

VZN č. 2/2016, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách + Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2016

VZN č. 1/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN obce č. 1/2015 o sociálnych službách obce

VZN obce č. 6/2013 o vylepovaní plagátov, umiestňovaní reklamných, propagačných tabúľ a živelných nápisoch v obci

VZN obce č. 5/2013 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obce

VZN č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN č. 2/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN o pohrebníctve
+ Dodatok k VZN o pohrebníctve

VZN č. 5/2010 k prenájmu priestorov v kultúrnom dome, výpožičke hnuteľného majetku a vyhlásenia v miestnom rozhlase
+ DODATOK č. 2 k VZN č. 5/2010

Tisztelt polgárok...

Zoltán Metzner, starosta obce Reca

Üdvözlöm Önöket Réte község honlapján. A honlap kialakításával szeretnénk Önökhöz közelebb hozni községünk múltját, de mindenekelőtt jelenét. Bővebben...

Községi Hivatal

obecný úrad Reca

Elérhetőség

Obecný úrad č. 24
925 26 Reca

Polgármester:
PaedDr. Metzner Zoltán

Telefon:
02 / 45 91 51 21
02 / 45 64 94 25

E-mail:
reca@nextra.sk

Ügyfélfogadás
hétfő: 7:00 - 15:30
szerda:7:00 - 16:30
péntek:7:00 - 12:30

Linkek

msreca.sk
dhzreca.sk
recadevils.estranky.sk
revisz.sk
slovensko.sk
dcom.sk
virtualnycintorin.sk